Corto Maltese/Hugo Pratt (1st. oplag) 9 stk. samlet 950.-